{header}
 

Em Ở Phía Sau Thời Gian – Lưu Chí Giai, Hàn Đồng