Nhà Mình Vui Tết – Phạm Đình Thái Ngân, Isaac Thái, Gabriel