{header}
 

Độ Ta Không Độ Nàng – Tô Đàm Đàm, Giai Bằng