Melody Of The Night Ver. (Đàn Tranh) – QRinn Remix