{header}
 

Ngôi Làng Bất Ổn – Hậu Hoàng, Trung Lương Đàn Nguyệt