Ngôi Làng Bất Ổn – Hậu Hoàng, Trung Lương Đàn Nguyệt