{header}
 

Ngưng Làm Bạn – Phạm Đình Thái Ngân, Hoàng Yến Chibi